Bærekraft

Bærekraft starter på jordene våre.

Vi mener at produksjonen av bærekraftig mat starter allerede ute på jordene våre, og er en naturlig del av kretsløpet. 

Om mat skal være bærekraftig, så må man se på praksisen langs hele matkjeden, fra jord til bord.


Alle må ha mat for å overleve, men det blir stadig flere utfordringen med å lage denne maten på en så bærekraftig måte som mulig.

Alt fra riktig betaling til Bonden for råvarene, arbeidspress på Bonden, og de stadig økende klimakonsekvensene rundt produksjonen av mat.


Klimaet er i endring. Det er ikke noen tvil om det.

Vi som bønder, ser dette bedre en de fleste. Forholdene vi skal dyrke vår mat under er i stadig endring.

Vi som selskap ønsker å gjøre det vi kan for å forbedre både bærekraften til bonden, bærekraften for kloden og for forbrukeren.


FNs bærekraftsmål i praktisk bruk


FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.


Vårt mål er å inkludere flere av FNs Bærekraftsmål inn i vår virksomhet.

Vi mener dette er et godt rammeverk som vi som lokalmatprodusenter kan bygge virksomheten vår rundt og samtidig være med på å gjøre en reell forskjell for lokale bønder i Bergen.

Under har vi beskrevet hvordan vi forholder oss til noen av punktene 

Utrydde sult, oppnå matsikkerhet, bedre ernæring og fremme bærekraftig landbruk.


Intet mindre en å utrydde sult!

Vel, vi skal ikke utrydde sult i verden alene, men vi mener det er viktig å produsere så mye lokal mat som mulig, og importere så lite som mulig av det vi kan produsere selv.

Det må fokuseres mer på ekte lokal matproduksjon, på å produsere maten mer bærekraftig og utnytte ressursene fr jordbruket,

fra skogen og fra havet på en bedre måte.


Gjennom vår satsing på lokalprodusert mat fra Bergen, Norges nest største by, så setter vi fokus på ekte lokalprodusert mat.

Våre produkter skal være produsert eller foredlet i Bergen. 


På denne måten mener vi at vi bidrar til FN sitt mål, på lokalt nivå i Bergen

Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet


I selskapet vårt er det kvinnene som har aksjemaioriteten, de eier til sammen 60% av selskapet.


To av kvinnene er drivere av gårdsbrukene sine, og en er eier og daglig leder av sitt eget cateringselskap med flere ansette.

I VAREGGA er det kvinnene som styrer, og mennene som jobber...

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.


Vår bedriftsfilosofi er at Bonden skal sitte igjen med mer av fortjenesten på sine egne råvarer.

Ved å betale mer for råvaren direkte til Bonden en denne ville oppnådd ved å levere andre steder, sikrer vi at Bonden oppnår en bedre fortjeneste på egen gård.


På den måten bidrar vi til varig økonomisk vekst for gårdsbrukene som vi samarbeider med.Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre


Det sier seg selv, at når du driver et selskap som har som mål å få flest mulig til å handle matvarer som er produsert lokalt,

så handler du selv også lokalt så langt det lar seg gjøre.

Vi benytter også lokale firma så langt vi klarer når vi handler inn varer og tjenester til eget firma.


Gjennom å tilby ekte lokalprodusert mat av høy kvalitet og sammen med våre dyktige kokker fokusere på å bruke hele dyret,

vil vi bidra til å redusere matsvinn. 

Vi har også produsenter som tar imot svinn fra bakeri og bryggeri, og bruker dette som dyrefòr. På den måten er vi også med på å redusere matsvinn og utnytte ressursene.


Ved å redusere transport av varene mellom oss og sluttforbruker, så bidrar vi til reduksjon av unødvendig forurensing.

Mindre transport gjør også behovet for emballasje mindre.


Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold


Hva kan vi som selskap gjøre for å ta vare på livet på land?


Våre produsenter produserer grovfòr til sine dyr lokalt, og utnytter husdyrgjødsel på best mulig måte.

Da kan man redusere forbruket av kunstgjødsel, og spare miljøet for unødvendige utslipp fra fòrproduksjonen.

Produsentene oppfordres til å benytte seg av så lite importert soya som mulig.

En av våre produsenter bruker for eksempel kun kraftfòr uten importert soya, og som er basert på norskprodusert korn.


Våre råvareleverandører drenerer og holder innmark i god stand for å få best mulig utnyttelse av arealet til fòrproduksjonen sin.

De bruker og pleier naturlandskapet rundt seg som en ressurs i produksjonen sin. De bruker utmarksbeiter der dette er mulig.

Ved å aktivt bruke utmarksressurser blir landskapet variert og dette styrker og bevarer artsmangfoldet av insekter og andre småkryp i naturen.Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling


Når flere jobber sammen mot et felles mål, først da oppnår man resultater.

Vi ønsker å bidra til at flere av produsentene i Bergen skal kunne levere sine produkter lokalt, til befolkningen i Bergen.

Ved å samle produsenter i et lokalt samarbeid kan det oppnås mer en bare å lage mat, da deles kompetanse, det skapes sosiale møteplasser og ressursene brukes mer effektivt.

På den måten bidrar vi til at flere i Bergen får et litt lavere klimaavtrykk når de handler den maten de trenger.